Dữ liệu & Quyền riêng tư

Theo Bộ luật Chính phủ Mục 11019.9, tất cả các sở và cơ quan của Tiểu bang California sẽ ban hành và duy trì chính sách quyền riêng tư vĩnh viễn, tuân thủ Đạo luật Thực hành Thông tin năm 1977 (Bộ luật Dân sự Mục 1798 và tiếp theo), bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở các nguyên tắc sau:

  1. Thông tin nhận dạng cá nhân chỉ có thể được lấy thông qua các phương tiện hợp pháp.
  2. Các mục đích mà dữ liệu nhận dạng cá nhân được thu thập sẽ được chỉ định tại hoặc trước thời điểm thu thập và mọi hoạt động sử dụng dữ liệu sau đó sẽ được giới hạn và phù hợp với việc thực hiện các mục đích đã chỉ định trước đó.
  3. Dữ liệu cá nhân không được tiết lộ, cung cấp hoặc sử dụng cho mục đích khác với mục đích được chỉ định, trừ khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy định.
  4. Dữ liệu cá nhân được thu thập phải phù hợp với mục đích cần thiết.
  5. Các phương tiện chung mà dữ liệu cá nhân được bảo vệ khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ sẽ được đăng, trừ khi việc tiết lộ các phương tiện chung đó sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu hợp pháp của cơ quan hoặc mục đích thực thi pháp luật.

Mỗi bộ phận sẽ thực hiện chính sách bảo mật này bằng cách:

  • Chỉ định vị trí nào trong bộ hoặc cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện và tuân thủ chính sách quyền riêng tư này;
  • Niêm yết chính sách một cách nổi bật tại các văn phòng của công ty và trên trang web Internet của công ty, nếu có;
  • Phân phối chính sách cho từng nhân viên và nhà thầu của mình, những người có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân;
  • Tuân thủ Đạo luật Thực hành Thông tin (Bộ luật Dân sự Mục 1798 và tiếp theo), Đạo luật Hồ sơ Công cộng (Bộ luật Chính phủ Mục 6250 và tiếp theo), Bộ luật Chính phủ Mục 11015.5 và tất cả các luật khác liên quan đến quyền riêng tư thông tin, và
  • Sử dụng các phương tiện thích hợp để thực hiện thành công và tuân thủ chính sách bảo mật này.
Share This